4
  • به توان نانو؛ ایجاد خاصیت آبگریزی روی شیشه با استفاده از فناوری نانو

  • به توان نانو؛ افزایش قابلیت جذب در باند و گاز با استفاده از فناوری نانو

  • نانوی ایرانی؛ کیسه های زیست تخریب پذیر

Словарь нанотехнологий

информационный бюллетень