هفتمین مسابقه ملی فناوری نانو
کارنامه عملکرد نهاد ترویجی
مرکز نانوفناوری شهید چمران (استان آذربایجان شرقی)
سایر مراکز سازمان بسیج دانشجویی کشور
آذربایجان شرقی تبریز
نام مسئول / رابط نهاد تعداد شعب تعداد سمینار های برگزار شده
جواد آقایان ۰ ۱
⚫ ⚫ ⚫
مسابقات پیشین
عنوان مسابقه دانشجویی تعداد ثبت نامی های تایید شده رتبه کسب شده
ششمین مسابقه ملی فناوری نانو ۳۰ ۴۴
هفتمین مسابقه ملی فناوری نانو ۱۵