چهارمین مسابقه ملی فناوری نانو
کارنامه عملکرد نهاد ترویجی
هسته علمی نانوی بسیج دانشجویی دانشگاه آزاد تهران جنوب
سایر مراکز سازمان بسیج دانشجویی کشور
تهران تهران
نام مسئول / رابط نهاد تعداد شعب تعداد سمینار های برگزار شده
فردوس دادستان ۰ ۰
⚫ ⚫ ⚫
مسابقات پیشین
عنوان مسابقه دانشجویی تعداد ثبت نامی های تایید شده رتبه کسب شده
چهارمین مسابقه ملی فناوری نانو ۲۱ ۴۱
پنجمین مسابقه ملی فناوری نانو ۲۰ ۸۱