چهارمین مسابقه ملی فناوری نانو
کارنامه عملکرد نهاد ترویجی
هسته علمی نانوی بسیج دانشجویی دانشگاه آزاد تهران شمال
سایر مراکز سازمان بسیج دانشجویی کشور
تهران تهران
نام مسئول / رابط نهاد تعداد شعب تعداد سمینار های برگزار شده
سعید هدیه لو ۰ ۰
⚫ ⚫ ⚫
مسابقات پیشین
عنوان مسابقه دانشجویی تعداد ثبت نامی های تایید شده رتبه کسب شده
چهارمین مسابقه ملی فناوری نانو ۳۲ ۶۲
پنجمین مسابقه ملی فناوری نانو ۲۰ ۱۰۰