چهارمین مسابقه ملی فناوری نانو
کارنامه عملکرد نهاد ترویجی
هسته علمی نانو بسیج دانشجویی دانشگاه الزهرا
سایر مراکز سازمان بسیج دانشجویی کشور
تهران تهران
نام مسئول / رابط نهاد تعداد شعب تعداد سمینار های برگزار شده
سحر موذن ۰ ۰
⚫ ⚫ ⚫
مسابقات پیشین
عنوان مسابقه دانشجویی تعداد ثبت نامی های تایید شده رتبه کسب شده
چهارمین مسابقه ملی فناوری نانو ۳۱ ۵۳
پنجمین مسابقه ملی فناوری نانو ۳۰ ۷۵
ششمین مسابقه ملی فناوری نانو ۲۰ ۹۱