چهارمین مسابقه ملی فناوری نانو
کارنامه عملکرد نهاد ترویجی
هسته علمی نانو بسیج دانشجویی دانشگاه صنعت هواپیمایی
سایر مراکز سازمان بسیج دانشجویی کشور
تهران تهران
نام مسئول / رابط نهاد تعداد شعب تعداد سمینار های برگزار شده
محمد مشهدبان ۰ ۰
⚫ ⚫ ⚫
مسابقات پیشین
عنوان مسابقه دانشجویی تعداد ثبت نامی های تایید شده رتبه کسب شده
چهارمین مسابقه ملی فناوری نانو ۱۰ ۶۹
پنجمین مسابقه ملی فناوری نانو ۲۰ ۸۹