هفتمین مسابقه ملی فناوری نانو
کارنامه عملکرد نهاد ترویجی
انجمن شیمی دانشگاه پیام نور مرکز تهران شرق
دانشگاه پیام نور
تهران تهران
نام مسئول / رابط نهاد تعداد شعب تعداد سمینار های برگزار شده
سیده مریم سادات شیل سر ۰ ۱
⚫ ⚫ ⚫
مسابقات پیشین
عنوان مسابقه دانشجویی تعداد ثبت نامی های تایید شده رتبه کسب شده
ششمین مسابقه ملی فناوری نانو ۱۲ ۷۴
هفتمین مسابقه ملی فناوری نانو ۱۲