هفتمین مسابقه ملی فناوری نانو
کارنامه عملکرد نهاد ترویجی
کمیته فناوری نانو مرکز رشد فناوری سلامت دانشگاه علوم پزشکی جهرم
دانشگاه علوم پزشکی جهرم
فارس جهرم
نام مسئول / رابط نهاد تعداد شعب تعداد سمینار های برگزار شده
منصوره رنجبر ۰ ۱
⚫ ⚫ ⚫
مسابقات پیشین
عنوان مسابقه دانشجویی تعداد ثبت نامی های تایید شده رتبه کسب شده
هفتمین مسابقه ملی فناوری نانو ۱۰