هفتمین مسابقه ملی فناوری نانو
کارنامه عملکرد نهاد ترویجی
کارگروه فناوری نانو دانشگاه صنعتی قم
دانشگاه صنعتی قم
قم قم
نام مسئول / رابط نهاد تعداد شعب تعداد سمینار های برگزار شده
مونا گشتاسبی,مهناز محمدی ۰ ۶
⚫ ⚫ ⚫
مسابقات پیشین
عنوان مسابقه دانشجویی تعداد ثبت نامی های تایید شده رتبه کسب شده
هفتمین مسابقه ملی فناوری نانو ۱۴۵
هشتمین مسابقه ملی فناوری نانو ۱