هفتمین مسابقه ملی فناوری نانو
کارنامه عملکرد نهاد ترویجی
کمیته فناوری نانو انجمن علمی-آمورشی دبیران فیزیک استان کرمان
وزارت آموزش و پرورش
کرمان کرمان
نام مسئول / رابط نهاد تعداد شعب تعداد سمینار های برگزار شده
مریم قهرمانی ۰ ۰
⚫ ⚫ ⚫
مسابقات پیشین
عنوان مسابقه دانشجویی تعداد ثبت نامی های تایید شده رتبه کسب شده
هفتمین مسابقه ملی فناوری نانو ۱۰