هفتمین مسابقه ملی فناوری نانو
کارنامه عملکرد نهاد ترویجی
شرکت سرآمد علم آینده
شرکت ها
آذربایجان شرقی مراغه
نام مسئول / رابط نهاد تعداد شعب تعداد سمینار های برگزار شده
ربابه لطفی ۳ ۱۸۰
⚫ ⚫ ⚫
مسابقات پیشین
عنوان مسابقه دانشجویی تعداد ثبت نامی های تایید شده رتبه کسب شده
هفتمین مسابقه ملی فناوری نانو ۲۲۷
هشتمین مسابقه ملی فناوری نانو ۱۰۳