هفتمین مسابقه ملی فناوری نانو
کارنامه عملکرد نهاد ترویجی
کارگروه فناوری نانو دانشگاه جهرم
دانشگاه جهرم
فارس جهرم
نام مسئول / رابط نهاد تعداد شعب تعداد سمینار های برگزار شده
معصومه آذرکیان ۰ ۰
⚫ ⚫ ⚫
مسابقات پیشین
عنوان مسابقه دانشجویی تعداد ثبت نامی های تایید شده رتبه کسب شده
هفتمین مسابقه ملی فناوری نانو ۱۰