هفتمین مسابقه ملی فناوری نانو
کارنامه عملکرد نهاد ترویجی
مرکز تحقیقات علوم و مهندسی نانو دانشگاه آزاد اسلامی واحد کاشان
دانشگاه آزاد اسلامی واحد کاشان
اصفهان کاشان
نام مسئول / رابط نهاد تعداد شعب تعداد سمینار های برگزار شده
معصومه فیروزی ۰ ۲
⚫ ⚫ ⚫
مسابقات پیشین
عنوان مسابقه دانشجویی تعداد ثبت نامی های تایید شده رتبه کسب شده
هفتمین مسابقه ملی فناوری نانو ۴۳