هفتمین مسابقه ملی فناوری نانو
کارنامه عملکرد نهاد ترویجی
انجمن فناوری نانو دانشگاه دامغان
دانشگاه دامغان
سمنان دامغان
نام مسئول / رابط نهاد تعداد شعب تعداد سمینار های برگزار شده
فاطمه نوری ۰ ۳
⚫ ⚫ ⚫
مسابقات پیشین
عنوان مسابقه دانشجویی تعداد ثبت نامی های تایید شده رتبه کسب شده
سومین مسابقه ملی فناوری نانو ۱۶ ۵۲
پنجمین مسابقه ملی فناوری نانو ۲۴ ۶۱
ششمین مسابقه ملی فناوری نانو ۳۸ ۴۲
هفتمین مسابقه ملی فناوری نانو ۴۰