هفتمین مسابقه ملی فناوری نانو
کارنامه عملکرد نهاد ترویجی
شرکت تحقیقاتی پژوهشی و فناوری کیمیا پژوه آفاق کویر
شرکت ها
یزد یزد
نام مسئول / رابط نهاد تعداد شعب تعداد سمینار های برگزار شده
زهرا خیاط سرکار ۰ ۰
⚫ ⚫ ⚫
مسابقات پیشین
عنوان مسابقه دانشجویی تعداد ثبت نامی های تایید شده رتبه کسب شده
دومین مسابقه ملی فناوری نانو ۱
ششمین مسابقه ملی فناوری نانو ۴۲ ۵۴
هفتمین مسابقه ملی فناوری نانو ۷۸
هشتمین مسابقه ملی فناوری نانو ۱۵