هفتمین مسابقه ملی فناوری نانو
کارنامه عملکرد نهاد ترویجی
گروه نانو تکنولوژی دانشگاه مهندسی فناوری های نوین قوچان
دانشگاه مهندسی فناوری های نوین قوچان
خراسان رضوی قوچان
نام مسئول / رابط نهاد تعداد شعب تعداد سمینار های برگزار شده
داود اکبری,مرتضی قدرتی خاکستر,وحید اکبرپور,میلاد باقریان ۰ ۸
⚫ ⚫ ⚫
مسابقات پیشین
عنوان مسابقه دانشجویی تعداد ثبت نامی های تایید شده رتبه کسب شده
پنجمین مسابقه ملی فناوری نانو ۴۲ ۳۳
هفتمین مسابقه ملی فناوری نانو ۶۵