هفتمین مسابقه ملی فناوری نانو
کارنامه عملکرد نهاد ترویجی
گروه نانو تکنولوژی دانشگاه مهندسی فناوری های نوین قوچان
دانشگاه صنعتی قوچان
خراسان رضوی قوچان
نام مسئول / رابط نهاد تعداد شعب تعداد سمینار های برگزار شده
داود اکبری,مرتضی قدرتی خاکستر,وحید اکبرپور,میلاد باقریان ۰ ۹
⚫ ⚫ ⚫
مسابقات پیشین
عنوان مسابقه دانشجویی تعداد ثبت نامی های تایید شده رتبه کسب شده
پنجمین مسابقه ملی فناوری نانو ۴۲ ۳۳
هفتمین مسابقه ملی فناوری نانو ۶۵
هشتمین مسابقه ملی فناوری نانو ۱۰