چهارمین مسابقه ملی فناوری نانو
کارنامه عملکرد نهاد ترویجی
پژوهش سرای دانش آموزی رازی گرگان
وزارت آموزش و پرورش
گلستان گرگان
نام مسئول / رابط نهاد تعداد شعب تعداد سمینار های برگزار شده
محبوبه رجب نسب ۰ ۶
⚫ ⚫ ⚫
مسابقات پیشین
عنوان مسابقه دانشجویی تعداد ثبت نامی های تایید شده رتبه کسب شده
چهارمین مسابقه ملی فناوری نانو ۱۰ ۱۰۰