چهارمین مسابقه ملی فناوری نانو
کارنامه عملکرد نهاد ترویجی
انجمن نانو فناوری دانشگاه علم و صنعت ایران
دانشگاه علم و صنعت ایران
تهران تهران
نام مسئول / رابط نهاد تعداد شعب تعداد سمینار های برگزار شده
علیرضا فلاح مهنه ۰ ۰
⚫ ⚫ ⚫
مسابقات پیشین
عنوان مسابقه دانشجویی تعداد ثبت نامی های تایید شده رتبه کسب شده
اولین مسابقه ملی فناوری نانو ۵۷
دومین مسابقه ملی فناوری نانو ۲۱
چهارمین مسابقه ملی فناوری نانو ۲۰ ۸۵