چهارمین مسابقه ملی فناوری نانو
کارنامه عملکرد نهاد ترویجی
انجمن تخصصی کاربردی فناوری نانو
سایر مراکز سازمان بسیج دانشجویی کشور
البرز کرج
نام مسئول / رابط نهاد تعداد شعب تعداد سمینار های برگزار شده
زهرا زاغری,فاطمه لطفی,محمد حسین رضایی قوام آباد ۰ ۴۳
⚫ ⚫ ⚫
مسابقات پیشین
عنوان مسابقه دانشجویی تعداد ثبت نامی های تایید شده رتبه کسب شده
دومین مسابقه ملی فناوری نانو ۵
چهارمین مسابقه ملی فناوری نانو ۱۱ ۸۷
پنجمین مسابقه ملی فناوری نانو ۱۰ ۷۷