چهارمین مسابقه ملی فناوری نانو
کارنامه عملکرد نهاد ترویجی
انجمن فناوری نانو پردیس کیش دانشگاه شریف
دانشگاه صنعتی شریف پردیس بین المللی کیش دانشگاه صنعتی شریف
هرمزگان جزیره کیش
نام مسئول / رابط نهاد تعداد شعب تعداد سمینار های برگزار شده
سروش رستگار ۰ ۰
⚫ ⚫ ⚫
مسابقات پیشین
عنوان مسابقه دانشجویی تعداد ثبت نامی های تایید شده رتبه کسب شده
دومین مسابقه ملی فناوری نانو ۵
چهارمین مسابقه ملی فناوری نانو ۱۸ ۵۸