چهارمین مسابقه ملی فناوری نانو
کارنامه عملکرد نهاد ترویجی
آموزش و پرورش منطقه سرچهان فارس
فارس بوانات
نام مسئول / رابط نهاد تعداد شعب تعداد سمینار های برگزار شده
امینه کاویانی ۰ ۲
⚫ ⚫ ⚫
مسابقات پیشین
عنوان مسابقه دانشجویی تعداد ثبت نامی های تایید شده رتبه کسب شده
چهارمین مسابقه ملی فناوری نانو ۸۲ ۱۴