چهارمین مسابقه ملی فناوری نانو
کارنامه عملکرد نهاد ترویجی
انجمن علمی نانو فناوری دانشگاه علمی کاربردی میناب
دانشگاه جامع علمی و کاربردی
هرمزگان میناب
نام مسئول / رابط نهاد تعداد شعب تعداد سمینار های برگزار شده
سیده سیما وحدانی موسوی,محمد علی احمدی ۰ ۳
⚫ ⚫ ⚫
مسابقات پیشین
عنوان مسابقه دانشجویی تعداد ثبت نامی های تایید شده رتبه کسب شده
چهارمین مسابقه ملی فناوری نانو ۸۳ ۱۳