چهارمین مسابقه ملی فناوری نانو
کارنامه عملکرد نهاد ترویجی
پژوهش سرای دانش آموزی شهید مدرسی ناحیه 3 کرج
وزارت آموزش و پرورش
البرز کرج
نام مسئول / رابط نهاد تعداد شعب تعداد سمینار های برگزار شده
ناصر فتحی,مریم امیریان چایجان ۰ ۳
⚫ ⚫ ⚫
مسابقات پیشین
عنوان مسابقه دانشجویی تعداد ثبت نامی های تایید شده رتبه کسب شده
چهارمین مسابقه ملی فناوری نانو ۲۲ ۸۰