چهارمین مسابقه ملی فناوری نانو
کارنامه عملکرد نهاد ترویجی
پژوهش سرای دانش آموزی شهرآشوب ساروی
وزارت آموزش و پرورش
مازندران ساری
نام مسئول / رابط نهاد تعداد شعب تعداد سمینار های برگزار شده
۰ ۲
⚫ ⚫ ⚫
مسابقات پیشین
عنوان مسابقه دانشجویی تعداد ثبت نامی های تایید شده رتبه کسب شده
چهارمین مسابقه ملی فناوری نانو ۱۹ ۹۵
پنجمین مسابقه ملی فناوری نانو ۱۷ ۸۶
ششمین مسابقه ملی فناوری نانو ۱۴ ۸۴