چهارمین مسابقه ملی فناوری نانو
کارنامه عملکرد نهاد ترویجی
پژوهش سرای دانش آموزی سینا اقلید
وزارت آموزش و پرورش
فارس اقلید
نام مسئول / رابط نهاد تعداد شعب تعداد سمینار های برگزار شده
مریم کوثری ۰ ۱۰
⚫ ⚫ ⚫
مسابقات پیشین
عنوان مسابقه دانشجویی تعداد ثبت نامی های تایید شده رتبه کسب شده
چهارمین مسابقه ملی فناوری نانو ۲۶ ۷۵