چهارمین مسابقه ملی فناوری نانو
کارنامه عملکرد نهاد ترویجی
هسته نانو فناوری بسیج دانشجویی دانشگاه ملایر
سایر مراکز سازمان بسیج دانشجویی کشور
همدان ملایر
نام مسئول / رابط نهاد تعداد شعب تعداد سمینار های برگزار شده
مرتضی بهرامی,ارمین نورانی ناطور ۰ ۰
⚫ ⚫ ⚫
مسابقات پیشین
عنوان مسابقه دانشجویی تعداد ثبت نامی های تایید شده رتبه کسب شده
چهارمین مسابقه ملی فناوری نانو ۴۷ ۵۰