چهارمین مسابقه ملی فناوری نانو
کارنامه عملکرد نهاد ترویجی
انجمن نانو فناوری دانشگاه آزاد بندرعباس
دانشگاه آزاد اسلامی واحد بندرعباس
هرمزگان بندر عباس
نام مسئول / رابط نهاد تعداد شعب تعداد سمینار های برگزار شده
نازنین عماره ۰ ۰
⚫ ⚫ ⚫
مسابقات پیشین
عنوان مسابقه دانشجویی تعداد ثبت نامی های تایید شده رتبه کسب شده
چهارمین مسابقه ملی فناوری نانو ۴۳ ۴۹