چهارمین مسابقه ملی فناوری نانو
کارنامه عملکرد نهاد ترویجی
پژوهش سرای دانش آموزی لارستان
وزارت آموزش و پرورش
فارس لارستان
نام مسئول / رابط نهاد تعداد شعب تعداد سمینار های برگزار شده
سودابه عبداله پور ۰ ۱۳
⚫ ⚫ ⚫
مسابقات پیشین
عنوان مسابقه دانشجویی تعداد ثبت نامی های تایید شده رتبه کسب شده
چهارمین مسابقه ملی فناوری نانو ۴۱ ۲۶