چهارمین مسابقه ملی فناوری نانو
کارنامه عملکرد نهاد ترویجی
پژوهش سرای دکتر پویندگان بافت
وزارت آموزش و پرورش
کرمان بافت
نام مسئول / رابط نهاد تعداد شعب تعداد سمینار های برگزار شده
زهرا مرادی ۰ ۱
⚫ ⚫ ⚫
مسابقات پیشین
عنوان مسابقه دانشجویی تعداد ثبت نامی های تایید شده رتبه کسب شده
چهارمین مسابقه ملی فناوری نانو ۱۴ ۹۸