چهارمین مسابقه ملی فناوری نانو
کارنامه عملکرد نهاد ترویجی
پژوهش سرای دانش آموزی شهید دانشمند علیمحمدی ناحیه 2 ساری
وزارت آموزش و پرورش
مازندران ساری
نام مسئول / رابط نهاد تعداد شعب تعداد سمینار های برگزار شده
عباس اکبری,حامد بخشی ۰ ۲
⚫ ⚫ ⚫
مسابقات پیشین
عنوان مسابقه دانشجویی تعداد ثبت نامی های تایید شده رتبه کسب شده
چهارمین مسابقه ملی فناوری نانو ۱۰ ۹۷