چهارمین مسابقه ملی فناوری نانو
کارنامه عملکرد نهاد ترویجی
بسیج دانشجویی شهرستان مرودشت
سایر مراکز سازمان بسیج دانشجویی کشور بسیج دانشجویی شهرستان مرودشت
فارس مرودشت
نام مسئول / رابط نهاد تعداد شعب تعداد سمینار های برگزار شده
حلیمه زارعی ۰ ۲
⚫ ⚫ ⚫
مسابقات پیشین
عنوان مسابقه دانشجویی تعداد ثبت نامی های تایید شده رتبه کسب شده
چهارمین مسابقه ملی فناوری نانو ۱۴ ۱۰۳
پنجمین مسابقه ملی فناوری نانو ۶۳ ۲۳