چهارمین مسابقه ملی فناوری نانو
کارنامه عملکرد نهاد ترویجی
پژوهشسرای دانش آموزی خواجه نصیرالدین طوسی قم
وزارت آموزش و پرورش
قم قم
نام مسئول / رابط نهاد تعداد شعب تعداد سمینار های برگزار شده
امیر قربانعلی ۰ ۰
⚫ ⚫ ⚫
مسابقات پیشین
عنوان مسابقه دانشجویی تعداد ثبت نامی های تایید شده رتبه کسب شده
چهارمین مسابقه ملی فناوری نانو ۶۸ ۵۶