چهارمین مسابقه ملی فناوری نانو
کارنامه عملکرد نهاد ترویجی
مرکز تحقیقات نانو دانشگاه فردوسی مشهد
دانشگاه فردوسی مشهد دانشکده علوم
خراسان رضوی مشهد
نام مسئول / رابط نهاد تعداد شعب تعداد سمینار های برگزار شده
سارا سمیعی,علی فرزانه ۰ ۰
⚫ ⚫ ⚫
مسابقات پیشین
عنوان مسابقه دانشجویی تعداد ثبت نامی های تایید شده رتبه کسب شده
چهارمین مسابقه ملی فناوری نانو ۵۹ ۳۳
پنجمین مسابقه ملی فناوری نانو ۱۰ ۸۷