چهارمین مسابقه ملی فناوری نانو
کارنامه عملکرد نهاد ترویجی
انجمن معدن دانشگاه علمی کاربردی آباده
دانشگاه جامع علمی و کاربردی
فارس آباده
نام مسئول / رابط نهاد تعداد شعب تعداد سمینار های برگزار شده
محمد محبی ۰ ۰
⚫ ⚫ ⚫
مسابقات پیشین
عنوان مسابقه دانشجویی تعداد ثبت نامی های تایید شده رتبه کسب شده
چهارمین مسابقه ملی فناوری نانو ۱۴۵ ۲۱