چهارمین مسابقه ملی فناوری نانو
کارنامه عملکرد نهاد ترویجی
موسسه آموزشی آماد و پشتیبانی شهید دستواره
شرکت ها
تهران تهران
نام مسئول / رابط نهاد تعداد شعب تعداد سمینار های برگزار شده
وحید یونسی ۰ ۰
⚫ ⚫ ⚫
مسابقات پیشین
عنوان مسابقه دانشجویی تعداد ثبت نامی های تایید شده رتبه کسب شده
چهارمین مسابقه ملی فناوری نانو ۵۰ ۱۶
پنجمین مسابقه ملی فناوری نانو ۱۴۳ ۷
ششمین مسابقه ملی فناوری نانو ۱۲۰ ۹