چهارمین مسابقه ملی فناوری نانو
کارنامه عملکرد نهاد ترویجی
موسسه فرهنگی قرآن و عترت ثقلین بیرجند
شرکت ها
خراسان جنوبی بیرجند
نام مسئول / رابط نهاد تعداد شعب تعداد سمینار های برگزار شده
مهدی زرگری ۰ ۰
⚫ ⚫ ⚫
مسابقات پیشین
عنوان مسابقه دانشجویی تعداد ثبت نامی های تایید شده رتبه کسب شده
چهارمین مسابقه ملی فناوری نانو ۱۵ ۸۱