چهارمین مسابقه ملی فناوری نانو
کارنامه عملکرد نهاد ترویجی
انجمن نانو فناوری دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات آیت الله آملی
دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران
مازندران آمل
نام مسئول / رابط نهاد تعداد شعب تعداد سمینار های برگزار شده
ابوالفضل الیاسی ایرایی ۰ ۰
⚫ ⚫ ⚫
مسابقات پیشین
عنوان مسابقه دانشجویی تعداد ثبت نامی های تایید شده رتبه کسب شده
چهارمین مسابقه ملی فناوری نانو ۷۵ ۵۲
پنجمین مسابقه ملی فناوری نانو ۷۱ ۴۰