چهارمین مسابقه ملی فناوری نانو
کارنامه عملکرد نهاد ترویجی
انجمن علمی نانو فناوری دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی داراب
دانشگاه شیراز دانشکده کشاورزی
فارس داراب
نام مسئول / رابط نهاد تعداد شعب تعداد سمینار های برگزار شده
۰ ۱
⚫ ⚫ ⚫
مسابقات پیشین
عنوان مسابقه دانشجویی تعداد ثبت نامی های تایید شده رتبه کسب شده
چهارمین مسابقه ملی فناوری نانو ۵۰ ۳۹
پنجمین مسابقه ملی فناوری نانو ۳۷ ۹۰