چهارمین مسابقه ملی فناوری نانو
کارنامه عملکرد نهاد ترویجی
انجمن علمی نانو فناوری دانشگاه آزاد اسلامی واحد ماهشهر
دانشگاه آزاد اسلامی واحد ماهشهر
خوزستان بندر ماهشهر
نام مسئول / رابط نهاد تعداد شعب تعداد سمینار های برگزار شده
امیر رستمی ۰ ۲
⚫ ⚫ ⚫
مسابقات پیشین
عنوان مسابقه دانشجویی تعداد ثبت نامی های تایید شده رتبه کسب شده
چهارمین مسابقه ملی فناوری نانو ۵۵ ۴۴
پنجمین مسابقه ملی فناوری نانو ۱۰۲ ۵۹