چهارمین مسابقه ملی فناوری نانو
کارنامه عملکرد نهاد ترویجی
مرکز تحقیقات معلمان اداره آموزش و پرورش ناحیه 3 اصفهان
وزارت آموزش و پرورش
اصفهان اصفهان
نام مسئول / رابط نهاد تعداد شعب تعداد سمینار های برگزار شده
وجیهه آزادپرور ۰ ۱
⚫ ⚫ ⚫
مسابقات پیشین
عنوان مسابقه دانشجویی تعداد ثبت نامی های تایید شده رتبه کسب شده
چهارمین مسابقه ملی فناوری نانو ۲۷ ۹۴