چهارمین مسابقه ملی فناوری نانو
کارنامه عملکرد نهاد ترویجی
آموزشگاه چکامه
سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور
البرز کرج
نام مسئول / رابط نهاد تعداد شعب تعداد سمینار های برگزار شده
زهرا خلج,فاطمه شهسواری,سپیده تابعی ۰ ۴
⚫ ⚫ ⚫
مسابقات پیشین
عنوان مسابقه دانشجویی تعداد ثبت نامی های تایید شده رتبه کسب شده
چهارمین مسابقه ملی فناوری نانو ۲۱۵ ۴