چهارمین مسابقه ملی فناوری نانو
کارنامه عملکرد نهاد ترویجی
انجمن نانو تکنولوژی دانشگاه مازندران
دانشگاه مازندران
مازندران بابلسر
نام مسئول / رابط نهاد تعداد شعب تعداد سمینار های برگزار شده
شیدا ملکی ۰ ۰
⚫ ⚫ ⚫
مسابقات پیشین
عنوان مسابقه دانشجویی تعداد ثبت نامی های تایید شده رتبه کسب شده
چهارمین مسابقه ملی فناوری نانو ۲۸ ۷۴