چهارمین مسابقه ملی فناوری نانو
کارنامه عملکرد نهاد ترویجی
انجمن نانو تکنولوژی دانشگاه آزاد تهران مرکز
دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز
تهران تهران
نام مسئول / رابط نهاد تعداد شعب تعداد سمینار های برگزار شده
محمد مجیدی آهویی,هنگامه حاجی آقا بابا,نفیسه کندری,مرتضی فیروزی آرانی ۰ ۰
⚫ ⚫ ⚫
مسابقات پیشین
عنوان مسابقه دانشجویی تعداد ثبت نامی های تایید شده رتبه کسب شده
دومین مسابقه ملی فناوری نانو ۶
چهارمین مسابقه ملی فناوری نانو ۱۰ ۹۶