چهارمین مسابقه ملی فناوری نانو
کارنامه عملکرد نهاد ترویجی
پژوهش سرای دانش آموزی اسرار سبزوار
وزارت آموزش و پرورش
خراسان رضوی سبزوار
نام مسئول / رابط نهاد تعداد شعب تعداد سمینار های برگزار شده
سمانه خوشبخت ۰ ۳
⚫ ⚫ ⚫
مسابقات پیشین
عنوان مسابقه دانشجویی تعداد ثبت نامی های تایید شده رتبه کسب شده
چهارمین مسابقه ملی فناوری نانو ۲۳ ۴۶