چهارمین مسابقه ملی فناوری نانو
کارنامه عملکرد نهاد ترویجی
مرکز نانو فناوری شهید چمران (استان زنجان)
سایر مراکز سازمان بسیج دانشجویی کشور
زنجان ابهر
نام مسئول / رابط نهاد تعداد شعب تعداد سمینار های برگزار شده
وحید بذرافشان ۵ ۶
⚫ ⚫ ⚫
مسابقات پیشین
عنوان مسابقه دانشجویی تعداد ثبت نامی های تایید شده رتبه کسب شده
چهارمین مسابقه ملی فناوری نانو ۸۲ ۱۷
پنجمین مسابقه ملی فناوری نانو ۷۰ ۱۲