چهارمین مسابقه ملی فناوری نانو
کارنامه عملکرد نهاد ترویجی
انجمن نانو تکنولوژی دانشگاه فردوسی مشهد
دانشگاه فردوسی مشهد
خراسان رضوی مشهد
نام مسئول / رابط نهاد تعداد شعب تعداد سمینار های برگزار شده
نسترن فرح بخش,علی ببرزاده,سجاد قجاوند,آروین عطاری نواب,حامد هادی زاده ۰ ۲
⚫ ⚫ ⚫
مسابقات پیشین
عنوان مسابقه دانشجویی تعداد ثبت نامی های تایید شده رتبه کسب شده
چهارمین مسابقه ملی فناوری نانو ۳۱ ۶۰
پنجمین مسابقه ملی فناوری نانو ۱۰ ۴۳
ششمین مسابقه ملی فناوری نانو ۴۱ ۲۲
هفتمین مسابقه ملی فناوری نانو ۳۱