چهارمین مسابقه ملی فناوری نانو
کارنامه عملکرد نهاد ترویجی
کارگروه توسعه و ترویج علم و فناوری موسسه مالی و اعتباری ثامن الحجج(ع) منطقه مرکز
یزد یزد
نام مسئول / رابط نهاد تعداد شعب تعداد سمینار های برگزار شده
سید محمد کاظم توکلی ۰ ۳
⚫ ⚫ ⚫
مسابقات پیشین
عنوان مسابقه دانشجویی تعداد ثبت نامی های تایید شده رتبه کسب شده
چهارمین مسابقه ملی فناوری نانو ۱۲ ۹۰