چهارمین مسابقه ملی فناوری نانو
کارنامه عملکرد نهاد ترویجی
انجمن علمی دانشجویی فناوری نانو دانشگاه پیام نور مرکز سبزوار
دانشگاه پیام نور
خراسان رضوی سبزوار
نام مسئول / رابط نهاد تعداد شعب تعداد سمینار های برگزار شده
علیرضا بزم آرا ۰ ۰
⚫ ⚫ ⚫
مسابقات پیشین
عنوان مسابقه دانشجویی تعداد ثبت نامی های تایید شده رتبه کسب شده
چهارمین مسابقه ملی فناوری نانو ۱۵ ۸۲