چهارمین مسابقه ملی فناوری نانو
کارنامه عملکرد نهاد ترویجی
انجمن علمی نانوفیزیک دانشگاه ارومیه
دانشگاه ارومیه
آذربایجان غربی ارومیه
نام مسئول / رابط نهاد تعداد شعب تعداد سمینار های برگزار شده
کامبیز گل محمدی ۰ ۱
⚫ ⚫ ⚫
مسابقات پیشین
عنوان مسابقه دانشجویی تعداد ثبت نامی های تایید شده رتبه کسب شده
چهارمین مسابقه ملی فناوری نانو ۱۴ ۸۸