چهارمین مسابقه ملی فناوری نانو
کارنامه عملکرد نهاد ترویجی
شرکت تعاونی دانش بنیان مبتکران علم و صنعت شی نیز
شرکت ها
بوشهر بندر بوشهر
نام مسئول / رابط نهاد تعداد شعب تعداد سمینار های برگزار شده
قاسم مسلمی,آمنه آموزگار ۰ ۰
⚫ ⚫ ⚫
مسابقات پیشین
عنوان مسابقه دانشجویی تعداد ثبت نامی های تایید شده رتبه کسب شده
چهارمین مسابقه ملی فناوری نانو ۱۳ ۸۹